Zasedalo veće opštine Vrnjačka Banja, usvojen rebalans budžeta

Ključne tačke današnjeg dnevnog reda sednice Opštinskog veća, svakako su Informacija o preduzetim aktivnostima i nastalim štetama dejstvom bujičnih poplava u maju i junu mesecu na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kao i nacrt Rebalansa Odluke o budžetu Opštine Vrnjačka Banja za 2023. godinu koji je uslovljen neophodnošću obezbeđivanja sredstava za saniranja štete nastale usled elemnetarnih nepogoda.
U okviru Informacije o preduzetim aktivnostima i nastalim štetama, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović ukazao je da su ekstremno velike količine padavina krajem maja dovele do bujičnih poplava i velike štete, najpre na teritoriji Vraneša i Podunavaca, a kasnije i na teritoriji cele opštine, te da se odmah pristupilo preduzimanju svih neophodnih mera za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara, kao i sanaciju najosetljivijih infrastrukturnih objekata. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti javnih preduzeća, opštinskih službi, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrnjačka Banja i privrednih subjekata u mehanizaciji, tehnici i ljudstvu. Dejstvom elementarne nepogode oštećeno je 4 км puteva, oštećeno ili uništeno 11 mostova, veliki broj nekategorisanih i šumskih puteva, nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta. Voda je prodrla u više poslovnih, stambenih i pomoćnih objekata, a pojavila su se i klizišta koja su oštetila put u naselju Reka i put prema Stanišincima. Šteta od poplava na teritoriji opštine Vrnjačka Banja procenjena je na 300 miliona dinara. U toku je izrada projektne dokumentacije, a očekuje se i pomoć države bez koje je izuzetno teško sanirati štetu ogromnih razmera koju su izazvale elementarne nepogode.
Veće je saglasno sa nacrtom Rebalansa Odluke o budžetu Opštine Vrnjačka Banja za 2023. godinu kojim se opredeljuju sredstva za sanaciju prioritetne infrastrukture i pomoć najugroženijima.
U daljem toku sednice, Veće je razmatralo Nacrt Odluke o određivanju zona na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kao i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti koje je inicirala direktorka Centra za socijalni rad, a odnose se na to da pojedinac ili porodica mogu pravo na jednokratnu pomoć ostvariti najviše četiri, umesto dosadašnjih tri puta u toku kalendarske godine, osim pomoći za dobrovoljno radno angažovanje.
Članovi Veća saglasni su i sa sadržinom najvažnijeg strateškog akta vrnjačke lokalne samouprave – Planom razvoja Opštine Vrnjačka Banja 2023- 2030. godine, sa izmenama akata javnih preduzeća i ustanova, kao i sa Izveštajem o poslovanju JP „Novi Autoprevoz“ Vrnjačka Banja za 2022. godinu.