ZAMENICA NAČELNIKA ĐURĐEVIĆ STEPANIĆ NA ODBORU SKGO ZA SISTEMSKA PITANjA I UPRAVU

U Nišu je nedavno održana druga sednica Odbora Stalne konferencije gradova i opština za sistemska pitanja i upravu. Predstavnica opštine Vrnjačka Banja, na sastanku bila je zamenica načelnika opštinske uprave Tatjana Đurđević Stepanić. Nakon uvodnog izlaganja i usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, članovi Odbora pristupili su radu. Jedina tačka dnevnog reda bila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Imajući u vidu da je izmena zakona u postupku, već je prošao javnu raspravu, predstavlja jako važnu temu, jer je krovni zakon za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. Izložene teme na koje se izmene predmetnog zakona odnose, otvorile su ozbiljnu diskusiju među prisutnima u odboru. Prisutni članovi Odbora, istakli su da su do sada najveći problem u jedinicama lokalne samouprave, niske plate i da na tome zakonodavac mora poraditi jer u protivnom posledice nepostupanja, bila bi napuštanje radnih mesta od strane zaposlenih što se već i događa u mnogim jedinicama lokalne samouprave. Egzistencija zaposlenih je primarna, jer ne mogu opstati sa malim zaradama. Obzirom da zakonodavac planira da novim zakonom izmeni uslove za prijem lica na položaju, načelnika i zamenika načelnika, u smislu da lica koja prvi put stupaju na položaj moraju u roku od jedne godine da prođu sistem obuka, kako bi ispunili uslov za ovo radno mesto. Uredba koja se istovremeno radi sa navedenim zakonom će precizirati i dodatne pooštrene uslove u ovom referatu. Mnogi načelnici su na ovom skupu izneli argument, da je njihov status u institucijama dovoljno težak, u smislu odnosa stepena odgovornosti koji imaju u radu i plate koju dobijaju za isti i da u tom smislu su saglasni sa intencijom da se na položaj primaju ljudi sa kompetencijama sa kojima sutra mogu da obavljaju svoj posao odnosno rukovode gradskim i opštinskim upravama. Sednica je završena u nadi da će evidentiran problem u jedinicama lokalnih samouprava biti predmet razmatranja i rešavanja u budućem periodu, istakla je zamenica načelnika opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja, Tatjana Đurđević Stepanić.

Vrnjačka Banja