„VRNjAČKA BANjA – IZVOR KISEONIKA“

Na zasedanju Skupštine alternativnim merama „Vrnjačka Banja- Izvor kiseonika“ dopunjena je Odluka o opštem uređenju Vrnjačke Banje. Obuhvaćene su aktivnosti kojima se menjaju stanje i uslovi koji utiču na kvalitet vazduha i životne sredine.

Sadnjom drveća do građevinske dozvole


Svi koji grade objekte u Vrnjačkoj Banji, od sada će biti u obavezi da preko JKP „Bansko zelenilo i čistoća“ zasade određeni broj sadnica u zavisnosti od kvadrature objekta koji grade. Na svakih 100 м2 započete bruto površine biće u obavezi da zasade jednu sadnicu. Ova obaveza uslov je za dobijanje građevinske dozvole. Briga o sadnicama, nabavka i određivanje vrsta sadnica, kao i evidencija svake sadnice povereni su JKP „Bansko zelenilo i čistoća“ koje, uz saglasnost Opštinskog veća, donosi i akt kojim se na teritoriji opštine Vrnjačka Banja određuje lokacija za sadnju drveća u okviru alternativnih mera „Vrnjačka Banja- Izvor kiseonika“.
Opština Vrnjačka Banja ovim afirmativnim merama nastoji da unapredi kvaliteta vazduha, obnovi prirodne biljne resurse i podigne nivoa javnog zdravlja. Cilj je stvaranje uslova koji će učiniti da Opština postane prepoznatljiva kao jedna od zelenih opština Evrope, kao i pošumljenost 50% teritorije.
Opština je u obavezi da formira nove i održava postojeće zelene površine, da izgradi zaštitni zeleni pojas duž postojećih i novoizgrađenih saobraćajnica, izgradi vetrozaštitni zeleni pojas oko opštinskih deponija, uspostavi katastar javnih zelenih površina na teritoriji opštine, izradi projekat pošumljavanja i preduzima druge aktivnosti u skladu sa usvojenim programima i planovima. U okviru afirmativnih mera mogu biti sprovedene i druge mere koje bi za cilj imale ozelenjavanje javnih površina, sadnju drveća, pošumljavanje zemljišta niske plodnosti, kao i druge aktivnosti koje bi se realizovale kroz programe i projekte finansirane sredstvima budžeta Republike Srbije, Evropske unije i drugih subjekata. Navedene mere mogu obuhvatiti i aktivnosti koje će se sprovoditi na predlogu udruženja u oblasti ekologije. Izmene i dopune ove Odluke inicirao je predsednik opštine Vrnjačka Banja.

Program sprovođenja društvene brige za zdravlje


U nastavku sednice data je saglasnost na Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja za 2024. godinu.

U okviru praćenja zdravstvenog stanja stanovništva planira se realizacija programa pružanja zdravstvenih usluga za pojedine kategorije stanovništva. Radi se o uzimanju uzoraka na terenu za laboratorijske pretrage po nalogu Službe za hitnu medicinsku pomoć i Odeljenja kućnog lečenja za posebnu kategoriju stanovništva koje nije u mogućnosti da dođe do laboratorije. Planirano je u proseku 60 uzorkovanju u toku meseca sa prosečnih 5 analiza. U okviru obezbeđivanja sredstava za pružanje hitne medicinske pomoći planirano je povećanje broja dežurnih ekipa u hitnoj pomoći na koji način se povećava i dostupnost njihovih usluga u hitnim slučajevima što je jako bitno noći.

Eksterni revizor budžeta


Odbornici su na današnjem zasedanju doneli i Odluku o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije završnog budžeta Opštine Vrnjačka banja za 2023, godinu, kao i Odluku o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja za vode ИИ reda za 2024. godinu. Takođe su dali saglasnost na programe poslovanja JKP „Banjsko zelenilo i čistoća“, JP „Šumi Goč“, Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom „Region Kraljevo“ i Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP „Belmarkovac“, dok je kraj sednice bio je rezervisan za izbore i imenovanje i odbornička pitanja i odgovore.