Održana sednica Skupštine opštine Vrnjačka Banja

Na današnjoj sednici Skupštine održanoj u zgradi Narodne biblioteke „Dr Dušan Radić“, kao prva tačka dnevnog reda, razmatrana je Odluka o završnom računu budžeta Opštine Vrnjačka Banja za 2022. godinu. Konstatovano je da je ostvarenje budžeta u 2022. godine u okviru planskih parametara, sa 95 %, što se kako je navedeno, u uslovima ekonomske krize i perioda post kovid pandemije, može oceniti kao dobar rezultat. Takođe je zabeleženo uvećanje budžeta od 30 % u odnosu na budžet u 2021. godine. Po rečima rukovodioca Odseka za budžet i finansije, Zorana Dunića najveći prihodi ostvareni u prethodnoj godini su prihodi od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, i to u visini od 555 miliona dinara. Ovo je prvi put da su ostvareni veći prihod po ovom osnovu još od 2008. godine. Zabeleženo je i najveće ostvarenje prihoda po osnovu boravišne takse, u visini od 67 miliona dinara. Ukupno ostvarenje prihoda u 2022. godine iznosi 1. 961.607.000,00 dinara, dok rashodi iznose 1.725.999.000,00 dinara. Budžetski suficit je 235.608.000,00 dinara.
Na predlog predsednika opštine koji je iniciran zahtevom Regionalnog centra Ministarstva odbrane Kragujevac, u nastavku sednice doneta je Odluka o pristupanju izrade dopune Statuta Opštine Vrnjačka Banja. U okviru nadležnosti Opštine utvrđenih Ustavom i zakonom, Opština će preko svojih organa ovom dopunom izrađivati svoje planove odbrane koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, preduzimati mere za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadležnosti sa odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, preduzimati mere za funkcionisanje lokalne samouprave u ratnom i vanrednom stanju i sprovoditi mere pripravnosti i preduzimati druge mere potrebne za prelazak na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju.
U cilju efikasnijeg sprovođenja postupka javnog nadmetanja, odbornici su razmatrali i doneli izmenu Odluke o montažnim objektima koja se odnosi na to da, po obavljenom javnom nadmetanju ili okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija u roku od tri dana, sačinjava predlog odluke o davanju u zakup javne površine i zajedno sa zapisnikom o radu istu dostavlja predsedniku opštine Vrnjačka Banja.
U daljem toku sednice doneta je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade za korišćenje javnih površina. Dopuna se odnosi na oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje javnih površina srednjih stručnih škola koje program stručne obuke učenika obavljaju delom na javnoj površini koja je za to predviđena. Skupština je na stanovištu da je zahtev opravdan s obzirom na to da se radi o redovnim školskim aktivnostima, ali da, u drugom delu javnih površina u kojima ostvaruju prihode po osnovu obavljanja delatnosti, škole imaju obavezu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina.
Skupština je izglasala i Odluku o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Vrnjačka Banja Opštinskoj stambenoj agenciji, i to stambenih zgrada za kolektivno stanovanje sa po 20 stanova kojima se rešava stambeno pitanje izbeglica i Roma i marginalizovanih grupa. Navedene nepokretnosti se daju na korišćenje Opštinskoj stambenoj agenciji za period dok je ta ustanova u režimu javne svojine, bez mogućnosti upisa prava korišćenja kod Službe za katastar nepokretnosti.
Na dnevnom redu današnje sednice našao se i set akata iz imovinsko – pravne oblasti, kao i Informacija o Odluci Banjskog odbora za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada povodom Dana Opštine Vrnjačka Banja. Izglasana je i Odluka o pokretanju postupka izrade Procene rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja opštine Vrnjačka Banja. Usvojena je i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kojom je predviđeno otvaranje četiri grupe celodnevnog boravka, i to tri jaslene za uzrast od šest meseci do tri godine u objektima „Princeza Katarina“ u Novom Selu i Piskavac i Kolibri u Vrnjačkoj Banji i jedne razvojne grupe u objektu Kolibri koja će obuhvatiti decu sa smetnjama u razvoju.
Skupština je dala saglasnost na Izveštaj o poslovanju Centra za razvoj inovativnih delatnosti za 2022. godinu, kao i saglasnost na odluke Skupštine Društva regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom „Region Kraljevo“ doo.
Kraj sednice bio je rezervisan za izbore i imenovanja, kao i odbornička pitanja i odgovore.